انواع افزودنی های روغن موتور و روغن های صنعتی

شرکت گونش شیمی صنعت از سالیان گذشته بهترین انواع افزودنی های روغن موتور و انواع روغن های صنعتی را بصورت جزء افزودنی ((component یا بسته افزودنی (Additive Package)  جهت کارخانجات این صنعت تامین نموده است:
1- انواع بسته افزودنی روغن موتور
2- انواع بسته افزودنی روغن های دنده
3- انواع بسته افزودنی روغن های هیدرولیک
4- انواع بسته افزودنی ATF
5- کاهش دهنده نقطه ریزش
6- افزایش دهنده عدد بازی روغن
7- انواع آنتی اکسیدانت بر پایه عنصر روی
8- ضد کف

Engine oil-Additive Package

Gear oil-Additive Package

                          Hydrolic oil-Additive Package

                                     ATF Additive Package

                         Pour Point Depressant (PPD)

                   TBN Booster

ZDDP Antioxidant

Anti Foam

فهرست